دوره و شماره: دوره 25، شماره 97، دی 1399، صفحه 1-283 

مقاله پژوهشی

1. تخمین قابلیت اطمینان‌ تامین‌کننده با استفاده از آنالیز درخت خطا و با رویکرد فازی

صفحه 1-22

پوریا ناصری؛ سید اویس پیغمبرزاده؛ مهدی کرباسیان


2. ارائه مدل گردشگری سلامت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) (مورد مطالعه شهر مشهد)

صفحه 23-50

وحید ثانوی گروسیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حمیدرضا کردلویی؛ اسماعیل حسن پور