دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 1-195