دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 1-195 
2. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی

صفحه 35-66

شیرین اربابیان؛ مهدی یزدانی؛ صدیقه خلیلی اردلی