دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، بهار 1395، صفحه 1-201 

مقاله پژوهشی

1. مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

صفحه 1-28

سعید کرباسیان؛ سید مصطفی رضوی؛ حسین صفری