دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، پاییز 1388، صفحه 1-247