دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، خرداد 1388، صفحه 1-245 
4. اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران: ARCH کاربردی از خانواده

صفحه 101-120

اسماعیل ابونوری؛ امیر خانعلی‌پور؛ جعفر عباسی


مقاله پژوهشی

6. تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 157-199

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی؛ رضا محسنی