دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، بهار 1388، صفحه 1-245