دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1387، صفحه 1-221