دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 1-221 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی

صفحه 1-30

جواد رضایی؛ محمدرضا توکلی بغداد‌آبادی؛ سیدحسن غضنفری