دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، پاییز 1389، صفحه 1-241