دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، تابستان 1389، صفحه 1-271