دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، پاییز 1390، صفحه 1-243