دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 1-203 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران

صفحه 1-24

حمید ناظمیان؛ صادق‌علی موحدمنش


2. موانع نهادی سرمای هگذاری و کسب وکار در ایران

صفحه 25-74

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی؛ سعید ملک‌الساداتی


7. تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب

صفحه 163-173

مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر؛ سپیده اوحدی اصفهانی