دوره و شماره: دوره 19، شماره 76، آذر 1394، صفحه 1-181 
5. تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77

صفحه 115-150

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری؛ هانیه ثمری