دوره و شماره: دوره 19، شماره 75، تابستان 1394، صفحه 1-170