دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، زمستان 1393، صفحه 1-170