دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، تابستان 1391، صفحه 1-220