دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، پاییز 1391، صفحه 1-245