دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، تابستان 1392، صفحه 1-209