دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، پاییز 1392، صفحه 1-240