دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، پاییز 1393، صفحه 1-215