دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، تابستان 1393، صفحه 1-208