نویسنده = محمدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت)

دوره 20، شماره 78، بهار 1395، صفحه 149-178

مصطفی قاضی‌زاده؛ محمدصالح ترکستانی؛ فاطمه محمدی