نویسنده = علمی، زهرا میلا
تعداد مقالات: 1
1. تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری

دوره 23، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 1-30

خیزران روستایی شلمانی؛ زهرا میلا علمی