نویسنده = بزرگی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی رویکرد برگزاری مناقصه و کاربرد آن برای خرید اقلام امدادی

دوره 22، شماره 87، تابستان 1397، صفحه 67-100

مازیار خوش سیرت؛ رحیم دباغ؛ علی بزرگی