نویسنده = اسفندیارپور، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مؤلفه های مؤثر بر عملکرد برند در کارخانجات صنایع غذایی

دوره 22، شماره 86، بهار 1397، صفحه 165-188

رضا رسولی؛ ایمان اسفندیارپور