نویسنده = تشکینی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 23-43

احمد تشکینی؛ حسن حیدری؛ افسانه شفیعی