نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، احمد طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • ابراهیمی، عبدالحمید تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]
 • اکبری، محسن عوامل مؤثر سه‌گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 127-156]
 • الفت، لعیا طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]
 • امیری، مقصود طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]

ت

 • تقوی‌فرد، محمدتقی طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 157-192]

ج

 • جلالیان، سعید تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]

ح

 • حاجی محمدعلی جهرمی، مقداد طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 1-36]
 • حیدرزاده، کامبیز تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]

خ

 • خون سیاوش، محسن تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 37-66]

د

 • داودی، سید محمدرضا تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]
 • دیده خانی، حسین تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]
 • دیندار، مرتضی رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا) [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 229-249]

ر

 • رضایی، غلامرضا تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]

ص

 • صادقی، محسن رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا) [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 229-249]

ع

 • علی دادی تلخستانی، نرگس طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 1-36]
 • عیوضی نژاد، سلمان عوامل مؤثر سه‌گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام‌مند [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 127-156]

ق

 • قائمی، زهرا تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 67-98]

ک

 • کریمی، فرزاد تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 99-126]

م

 • مروت، حبیب تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 67-98]

ن

 • نوروزپور، نازنین تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]

و

 • ولی‌بیگی، حسن تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران [دوره 26، شماره 101، 1400، صفحه 193-228]