نمایه نویسندگان

آ

 • آجری‌آیسک، عاطفه بررسی حقوقی قابلیت خصوصیسازی اموال عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 179-210]

ا

 • اخگری، علی اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]
 • اربابیان، شیرین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 35-66]
 • اصغر پور، حسین بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 1-34]
 • اکبری، محسن تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 67-92]

ب

 • برادران، وحید بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 29-60]

پ

 • پرمه، زورار بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]
 • پویا، علیرضا تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 119-147]

ت

 • ترکستانی، محمدصالح نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 149-178]
 • تشکینی، احمد تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 23-43]
 • توحیدی، امیرحسین بررسی استراتژیهای قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی (رویکردهای پویای دادههای تابلویی) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 87-114]
 • توکلیان، حسین بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]

ج

 • جوادپور، نغمه بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 61-92]
 • جواندل‌جانانلو، فرخ مبانی نظری مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریایی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 169-188]

ح

 • حبیبا، سعید بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 125-148]
 • حسین‌زاده، مجید بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 125-148]
 • حمیدی، ناصر شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 171-195]
 • حیدری، حسن تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 23-43]

خ

 • خاتمی فیروز آبادی، سید محمد علی اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]
 • خریدار، فاطمه تاکسنومی استراتژی‌های انتخاب تأمین‌کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکتهای کاشی و سرامیک) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 119-147]
 • خسروی‌نژاد، علی‌اکبر ارزیابی آثار سیاست‏های تنظیم بازار کالاهای اساسی بر شاخص رفاهی هزینه زندگی خانوارهای شهری ایران [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 1-29]
 • خضری، اوین بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 1-34]
 • خلیلی اردلی، صدیقه تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 35-66]

د

 • دهدشتی شاهرخ، زهره اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]

ر

 • رازینی، ابراهیم‌علی بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 147-167]
 • رضوی، سید مصطفی مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 1-28]
 • روشنی، افشان اولویت بندی بازارهای هدف صادرات محصول پسته استان یزد با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در محیط فازی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 121-154]

ز

 • زرگرطالبی، محمد عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 149-169]
 • زمانیان، غلامرضا برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 31-58]
 • زمردی، معصومه تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 67-92]

س

 • ساری‌گل، سارا اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 93-124]
 • سپهری، یعقوب بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 155-176]
 • سلیمان‌زاده، سمیرا بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 177-195]
 • سلیمان‌زاده، محمدحامد بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 177-195]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 93-124]
 • شاهنوشی‌فروشانی، ناصر بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]
 • شعبانی کندسری، هادی اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 45-73]
 • شفیعی، افسانه تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 23-43]
 • شیرین بخش، شمس الله بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 1-21]
 • شیرین‌زاده، معصومه بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 147-167]

ص

 • صادقی، سمیه عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 149-169]
 • صادقی، محسن بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 61-92]
 • صادقی مقدم، محمدحسن بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق ایران [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 177-195]
 • صادقی نشاط، امیر اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی؛ نقد رویه قضایی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 45-73]
 • صفری، حسین مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 1-28]
 • صفری، سعید طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]

ع

 • عاقله، حسن شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 171-195]
 • عبدالصمدی، راضیه بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 115-145]
 • عبدی، زهرا برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 31-58]
 • عطرکار روشن، صدیقه بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 1-21]
 • علاالدینی، مهدی طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]

ق

 • قاضی‌زاده، مصطفی طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]
 • قاضی‌زاده، مصطفی نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 149-178]
 • قربانی، محمد بررسی استراتژیهای قیمتگذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بینالمللی (رویکردهای پویای دادههای تابلویی) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 87-114]
 • قربانی، محمد بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 75-119]
 • قلی‌زاده، محمدحسن تأثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 67-92]

ک

 • کازرونی، علیرضا بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371 [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 1-34]
 • کاغذیان، سهیلا بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 155-176]
 • کرباسیان، سعید مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 1-28]
 • کسنوی، شادی نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 93-120]

م

 • مافی، همایون بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 115-145]
 • مجاوریان، سید مجتبی عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 149-169]
 • محبی‌فرد، سمانه بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 125-148]
 • محمدی، سیدحمید بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 29-60]
 • محمدی، فاطمه نگاشت شبکه وابستگی نام تجاری بیمهگزاران با استفاده از روش نقشهمفهومی برند1 (مورد مطالعه: شرکت بیمه ملّت) [دوره 20، شماره 78، 1395، صفحه 149-178]
 • ملاعلی‌پور، جواد طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 59-85]
 • منهاجی، صبا بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا [دوره 20، شماره 80، 1395، صفحه 1-21]
 • میرزایی‌نژاد، محمدرضا بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 147-167]

ن

 • نقدی، یزدان بررسی سهم هزینه عوامل تولید وامکان جانشینی آنها در تابع هزینه بانک رفاه [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 155-176]

ی

 • یزدانی، مهدی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه تجارت صنعتی [دوره 20، شماره 79، 1395، صفحه 35-66]