نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، عباس شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 195-233]
 • احمدی، پرویز طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 159-201]
 • احمدی، محمد استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • اختیاری، مصطفی بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]
 • افشاری، زهرا آزمون تئوری هکشر- اوهلین - ساموئلسن در تجارت درون صنعت ایران )رویکرد داده های ترکیبی پویا( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 1-23]
 • امیری، مقصود بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]
 • ایزدی‌فرد، علی‌اکبر تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 111-143]

ب

 • باقرزاده‌آذر، محمد مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 57-86]
 • بطا، فاطمه ‌کبری همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 23-47]
 • بندریان، رضا ارائه یک مدل دانش مبنا برای قیمت گذاری مناقصه ای به منظور بهینه سازی قیمت پیشنهادی در مناقصات [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 93-130]
 • بهرام‌میرزایی، آرش طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 159-201]

پ

 • پوران، رقیه بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی ایران از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 1-46]

ث

 • ثاقب، حسن چشم انداز منافع تجاری ایجاد منطقه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس برای ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 119-147]

ج

 • جعفرنژاد، احمد ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]
 • جمالی، علی شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 195-233]
 • جوانمرد، حبیب‌اله بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت) [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 225-256]
 • جواهری کامل، مهدی بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]

د

 • درویش، مریم ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]
 • دهمرده، نظر تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 25-55]

ر

 • رجب‌زاده قطری، علی طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 159-201]
 • رضایی، عباسعلی کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 1-32]
 • رضوی، سیدحسین بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]

س

 • سعادت، محمدرضا استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • سلطان‌زاده، علی اکبر بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت) [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 225-256]
 • سلیمانی‌موحد، مریم آزمون تئوری هکشر- اوهلین - ساموئلسن در تجارت درون صنعت ایران )رویکرد داده های ترکیبی پویا( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 1-23]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی ایران از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 1-46]
 • شکیبایی، علیرضا همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 23-47]
 • شهبازی، محمد بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]
 • شهیکی‌تاش، مهیم تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 25-55]

ص

 • صادقی، محسن مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی: استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 49-91]
 • صادقی، محسن مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 47-73]
 • صالحی، جمشید بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 1-22]
 • صباحی، احمد اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 131-158]
 • صفدری، مهدی تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131( [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 25-55]
 • صمدی، منصور بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 203-233]

ض

 • ضیغمی، محمد علی بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل های تجاری ایران با کشور های واقع در آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 33-58]

ع

 • عابدین، محمدرضا مطالعه میزان و نحوه اثرگذاری سیاست ها و اقدامات دولت در بازار خرمای ایران [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 201-219]
 • عالم‌تبریز، اکبر مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 57-86]
 • عبدالهی، مهدی مطالعه میزان و نحوه اثرگذاری سیاست ها و اقدامات دولت در بازار خرمای ایران [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 201-219]
 • علیزاده، سمیه بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • علیزاده، سمیه بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]

غ

 • غضنفری، مهدی بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • غضنفری، مهدی بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]

ف

 • فارسی‌زاده، حسین بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 203-233]
 • فتح‌اله، مهدی بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • فتح‌اله، مهدی بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]
 • فشارکی، مجید تأثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 183-212]

ک

 • کازرونی، علیرضا تأثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 183-212]
 • کاویار، حسین تأملی فقهی حقوقی در قرارداد بیع متقابل [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 111-143]

گ

 • گرشاسبی، علیرضا چشم انداز منافع تجاری ایجاد منطقه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس برای ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 119-147]

ل

 • لطیفی، فریبا اعتماد الکترونیکی: بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیز مهای ایجاد امنیت [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 235-267]

م

 • مالکی، امین اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 149-176]
 • محقر، علی ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]
 • معصوم‌زاده، ابوالفضل استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • مقدسی، رضا مطالعه رفتار انتقال قیمت در بازار گوشت مازندران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 177-194]
 • ملک‌الساداتی، سعید اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 131-158]
 • ملک‌محمدی، سمیرا بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 151-181]
 • ملک‌محمدی، سمیرا بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 59-86]
 • منطقی، خسرو بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل های تجاری ایران با کشور های واقع در آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 33-58]
 • مهدوی راسخ، الهام بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 87-109]
 • مهرآرا، محسن کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 1-32]
 • مهرابی‌بشرآبادی، حسین بررسی عوامل موثر بر مزیتنسبی صادراتی و اولویتبندی بازارهای هدف پسته ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 213-233]
 • مومن کاشانی، نوشین اعتماد الکترونیکی: بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیز مهای ایجاد امنیت [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 235-267]
 • میرزاده، اکبر بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]

ن

 • ناصحی‌فر، وحید استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 109-150]
 • نجات، سیدامیر رضا بررسی تأثیر خصوص یسازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 75-105]
 • نجارزاده، رضا بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 87-109]
 • نداف، مهدی شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 195-233]
 • نشاط، اکرم بررسی عوامل موثر بر مزیتنسبی صادراتی و اولویتبندی بازارهای هدف پسته ایران [دوره 14، شماره 55، 1389، صفحه 213-233]
 • نورانی، محمد بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 203-233]
 • نوروزی، بیتا بررسی جریان تجارت خارجی و تقارن سیکل های تجاری ایران با کشور های واقع در آسیای جنوب غربی [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 33-58]
 • نوروزی، قاسم مطالعه رفتار انتقال قیمت در بازار گوشت مازندران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 177-194]
 • نوروزی‌شمس، مشیت‌اله تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی و ایران [دوره 14، شماره 56، 1389، صفحه 87-117]

ه

 • هاشمی، سیدمجید بررسی تاثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 171-200]

ی

 • یاسایی، مهرداد ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی [دوره 14، شماره 54، 1389، صفحه 145-169]