نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سجاد اثر شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نا اطمینانی حاصل از آن ها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفتی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 83-105]
 • ابراهیمی، عباس مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]
 • ابریشمی، حمید اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • ابونوری، عباسعلی بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل (زمینی- جاده‌ای) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 115-154]
 • احراری، مهدی اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • احمدی‌روشن، زهرا بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 163-183]
 • اخوی، احمد ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 211-236]
 • اربابیان، شیرین اثر انعطاف پذیری نیروی کار بر قاب تپذیری صنایع با فناوری برتر در ایران [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 67-99]
 • اسدبیگی، سارا تنظیم بازار سیمان خاکستری در سال 13 [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 185-211]
 • اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین حق باز فروش کالا (مطالعه تطبیقی) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 183-207]
 • افخمی، عادل مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]
 • اندایش، یعقوب برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • اوحدی اصفهانی، سپیده تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 163-173]
 • ایرانپور، مهدی بررسی تأثیر استانداردسازی کیفیت محصول پسته ایران بر درآمد صادراتی آن با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 213-243]
 • ایمان‌پورنمین، آرام اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 65-85]

ب

 • بانوئی، علی اصغر برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • بویرحسنی، امید ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز( [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 1-33]

پ

 • پرمه، زورار برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]

ت

 • تشکینی، احمد بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 107-135]

ج

 • جمالی، علی مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]

ح

خ

 • خدامرادی، سعید مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 101-134]
 • خسروی نژاد، علی اکبر اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی، نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 35-66]

د

 • داداشی، صادق بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 107-135]

ذ

 • ذوقی‌پور، آمنه تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران: شاخص تغییرات معادل هیکس (EV) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 1-27]

ر

 • رایان‌پور، عماد امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]
 • رجبی، احمد سنجش کارایی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور در کشور چین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متقاطع و ارائه راهکارهای مطلوب در ایران )CDEA( [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 57-82]
 • رحمانی، میترا ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 211-236]
 • رزمی، سیدمحمدجواد بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 137-162]
 • رنجبر، همایون تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 163-173]

ز

 • زارعی، رضا حق باز فروش کالا (مطالعه تطبیقی) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 183-207]
 • زیبایی، منصور تحلیل CGE از اثرات رفاهی آزادسازی تعرفه در ایران: شاخص تغییرات معادل هیکس (EV) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 1-27]

س

 • سامتی، مرتضی تحلیل اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 163-173]
 • سپانلو، هاشم بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 209-233]
 • سجادی، سیدکمال تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 185-203]
 • سوری، امیررضا بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 107-135]

ش

 • شاکری، زهرا تدابیر مرزی در حمایت از حقوق مالکیت فکری [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 87-113]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 163-183]
 • شاهسواری، محمود امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]
 • شاه‌منصوری، تاج‌محمد امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]
 • شهبازی‌نیا، مرتضی تعهد به افشای اطلاعات اساسی در قرارداد فرانشیز [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 185-203]
 • شهرکی، سارا بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 137-162]

ص

 • صابری، بیتا اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]

ع

ف

 • فتحی، یحیی مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 155-182]
 • فتحی، یحیی تحولات مورد نیاز در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 175-210]
 • فشاری، مجید اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 65-85]

ق

 • قلی‌زاده، احمد تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرک تهای سهامی، دولتی و عمومی [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 237-272]
 • قلی‌زاده، علی اکبر بررسی عوامل مؤثر بر تع یین سهم حباب قیمت در بازار مسکن )مطالعه موردی ایران( [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • قنبری، علی بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 209-233]
 • قندهاری، مهسا ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز( [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 1-33]

ک

 • کازرونی، علیرضا اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 65-85]
 • کاظم‌زاده، رضا بررسی تأثیر استانداردسازی کیفیت محصول پسته ایران بر درآمد صادراتی آن با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 213-243]
 • کرمی، مهدی برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • کلایی، محمدرضا بررسی رابطه بین تجارت بی نالملل و رشد اقتصادی با استفاده از شاخص حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 137-162]
 • کمالی‌اردکانی، مسعود ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 211-236]
 • کمیاب، بهناز بررسی عوامل مؤثر بر تع یین سهم حباب قیمت در بازار مسکن )مطالعه موردی ایران( [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]

م

 • مالکی، امین محاسبه اثر بحران مالی جهانی بر صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 34-76]
 • متقی، افشین مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 155-182]
 • متقی، سمیرا مطالعه ایجاد و انحراف تجارت در سازمان‌های تجاری منتخب منطقه‌ای آسیا [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 155-182]
 • محمودزاده، محمود اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور‌های در حال توسعه منتخب [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 29-64]
 • مصلح‌شیرازی، علی‌نقی سنجش کارایی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور در کشور چین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های متقاطع و ارائه راهکارهای مطلوب در ایران )CDEA( [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 57-82]
 • ملک‌الساداتی، سعید موانع نهادی سرمای هگذاری و کسب وکار در ایران [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 25-74]
 • ملکی، بهنام برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 1-32]
 • مهدوی، ابوالقاسم اثرات جهانی شدن بر اشتغال و تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 143-174]
 • موحدمنش، صادق‌علی بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 1-24]
 • موحدی، مسعود تع یین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط ایران [دوره 15، شماره 58، 1390، صفحه 33-76]
 • میرزایی، حسین اثرات تعدیل قیمت کالاهای اساسی، نان، برنج، روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 35-66]
 • میرزایی، محمد اثر انعطاف پذیری نیروی کار بر قاب تپذیری صنایع با فناوری برتر در ایران [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 67-99]

ن

 • ناظمیان، حمید بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران [دوره 15، شماره 59، 1390، صفحه 1-24]
 • نصرالهی، خدیجه ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز( [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 1-33]

و

 • وثوقی، سعید امکان‌سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه‌ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی [دوره 15، شماره 60، 1390، صفحه 135-163]

ه

 • همدانی، عطیه بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تقاضای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل (زمینی- جاده‌ای) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 115-154]