نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالحسنی، اصغر تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]
 • احمدزاده، عزیز تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در ایران [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 1-38]
 • احمدی، سیدحسن رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]
 • احمدیان، مجید تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]
 • اصغری‌زاده، عزت‌اله رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]
 • افشاری، زهرا تکانههای قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 83-114]
 • اکبری، محسن بررسی تأثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری «دو سو توانی نوآوری» [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 91-114]
 • امیری، بهزاد تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77 [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 115-150]
 • امینی، علیرضا تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بهره وری کل عوامل (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 89-112]

ب

 • بادکوبه‌هزاوه، آرش قواعد حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی تکنفره [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 181-210]
 • بادینی، حسن بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 99-124]
 • بافنده زنده، علیرضا ارائه یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 1-28]
 • برزگر دوین، مجتبی بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 145-170]
 • بهادری جهرمی، زهرا گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 77-98]
 • بهروز، روشنک رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]

ث

 • ثمری، هانیه تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77 [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 115-150]

ح

 • حبیبا، سعید گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 77-98]
 • حسین‌زاده، مجید بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 99-124]
 • حسین‌زاده‌شهری، معصومه قابلیت حسگری بازار و استراتژی صادرات و تأثیر آنها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرکنندگان کاشی و سرامیک) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 125-144]
 • حسینی‌قوچانی، علی رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز) [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 115-141]
 • حقیقت، جعفر بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 143-164]
 • حیدری، حسن تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در ایران [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 1-38]

خ

 • خداداد کاشی، فرهاد تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]
 • خسروانی، عرفان پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 59-90]

د

 • دلیریان، اکبر بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 1-28]

ر

 • رازینی، ابراهیم‌علی ارزیابی توان رقابتی صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 51-82]
 • راستی، محمد ارزیابی توان رقابتی صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 51-82]
 • رحیمی، رحیم ارائه یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 1-28]
 • رضایی، ابراهیم بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 155-196]
 • رمضانیان، محمدرحیم ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 65-88]

ز

 • زاغیان، محمد تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 55-76]

ژ

 • ژااله رجبی، میترا تعیین هزینههای تجارت ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 39-58]

س

 • سعادت، رحمان بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 29-54]
 • سلطانی، فاطمه ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 65-88]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر امنیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب G77 [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 115-150]
 • شهبازی، کیومرث بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 155-196]

ص

 • صادقی، سمیه مخارج توریسم و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 19-38]
 • صادقی، سمیه هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 113-138]
 • صادقی، محسن مطالعه حقوقی آثار قانون گذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی: با تأکید بر کاهش قیمت تمام شده [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 39-64]
 • صادقی، محسن مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 151-180]
 • صمیمی، جعفر اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 1-18]

ط

 • طاهری‌فرد، روح‌اله مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 151-180]

ع

 • عباسی‌اسفنجانی، حسین طراحی مدل جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 139-170]
 • عبدالصمدی، راضیه حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 29-50]

غ

 • غلامی، زینب اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی: مقایسه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 1-18]
 • غلامی، فرشته قابلیت حسگری بازار و استراتژی صادرات و تأثیر آنها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرکنندگان کاشی و سرامیک) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 125-144]

ف

 • فرجی، مریم تکانههای قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 83-114]
 • فروزنده دهکردی، لطف‌اله طراحی مدل جامع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 139-170]

ق

 • قاسمی، ثریا مخارج توریسم و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 19-38]

ل

 • لاریجانی، ریحانه بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 143-164]
 • لطفی‌پور، مریم تحلیل اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر بهره وری کل عوامل (مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه) [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 89-112]

م

 • مافی، همایون حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 29-50]
 • محبی‌فرد، سمانه بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 99-124]
 • محسنی، ناهید بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 29-54]
 • مرادی، محمود ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 65-88]
 • مشکی، مهدی بررسی پایداری سود، ساختار صنعت و قدرت بازار در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 19، شماره 76، 1394، صفحه 1-28]
 • مقدسی، رضا تعیین هزینههای تجارت ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 39-58]

ن

 • نظری، محمدرضا بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 145-170]
 • نوری یوشانلوئی، جعفر پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل [دوره 19، شماره 74، 1394، صفحه 59-90]

ه

 • هادی، امیرحسین مطالعه حقوقی آثار قانون گذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی: با تأکید بر کاهش قیمت تمام شده [دوره 19، شماره 75، 1394، صفحه 39-64]