ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A system dynamics model for the assessment of the effects of advertising and sales promotion on profitability