مطالعه رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد ایران در دوره 1385-1342

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between government budget deficit and current account: the case of Iran 1342-1385