تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Developing consumer relationship management assessment model (CRMAF)