خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation and estimating the impacts of infrastructures and logistics on foreign trade of selected countries with emphasis on I.R. of Iran