مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the replacing the paper bill of lading with electronic bill of lading