آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی ‌هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Test of Income Convergence in D-8 Countries Based on Unit Root Test in Non-linear Framework