اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مطالعه موردی گروه کشورهای با درامد متوسط پایین 2006-2000

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Openness on Government Size: The Case Study of Lower Middle Income Country Group (2000-2006)