کنترل پیش‌بین مقاوم تولید، توزیع ، موجودی در زنجیره تامین پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Robust Model Predictive Production/ Distribution/ Inventory Control in a Dynamic Supply Chain