محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Impacts of Energy Price Increase and Cash Subsidy Payments on Energy Demand