اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Impact of Foreign R&D Spillover and Human Capital on Technical Efficiency of Factors of Production