شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی عوامل موثر بر تصمیم‌های راهبردی فروش و اتخاذ راهبردهای ناشی از آن می‌تواند فعالان صنعت خرده‌فروشی را در کسب مزیت رقابتی یاری نموده و سبب تعالی آنان گردد. از این رو در مطالعه حاضر به منظور تسهیل در گزینش راهبردهای مناسب فروش و پیش‌بینی پیامدهای ناشی از پیاده‌سازی آنان در این حوزه، به ارائه‌ی مدلی جامع با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از مدل ارائه شده، درجه‌ی اقناع تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی متناسب با برنامه‌های راهبردی فروش فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار Vensim DSS صورت پذیرفته و یافته‌های پژوهش حاضر موید آن است که متناسب با راهبردهای تدوین شده‌ برای صنعت خرده‌فروشی، این صنعت در بهترین حالت قادر خواهد بود تا پایان سال 1401 تنها به درجه‌ی اقناع تحقق‌پذیری سود در سطح تقریبی 62 درصد دست یابد. بدین منظور 5 سناریو برای ارتقاء درجه‌ی تحقق‌پذیری سود در این صنعت ارائه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی موید این موضوع است که این سناریوها می-توانند تا پایان دوره‌ی مورد بررسی درجه‌ی اقناع تحقق‌پذیری سود این صنعت را به صورت تقریبی از 5/67 درصد تا 5/80 درصد ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation the Profitability Model in Retail Industry with Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Hooman Pashootanizadeh 1
  • Parvaneh Fadaei Mehr 2
1 Ph.D. Student in Systems Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 MSc. in Public Administration, Department of Urban and Rural Development, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

Identify the affected factors on the strategic decisions that related to sales and adopt the resulting strategies of these can guarantee the success of industry activists in the sales area. Select the right strategy can help the retail industry activists to gain competitive advantage and due to improve them. Therefore, in order to solve the issues related to selection of appropriate sales strategies and predict the consequences of their implementation in this area, in this study using system dynamics approach to present a comprehensive model. In this regard, with using the proposed model, the degree of profitability in the retail industry has been investigated accordance with sales strategic plans of activists in this industry. The simulation was done with using Vensim DSS software and the findings of this study confirm that the retail industry accordance with developed strategies in retail industry, this industry in the next five years with considering best position, just will be able to access approximately 62% of profitability level in the end of the 2022. For this purpose, 5 scenarios have been presented to promote the degree of profitability of this industry. The results of simulation confirm that these scenarios can be improved approximately 67.5% to 80.5% the degree of profitability in this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system dynamics
  • Retail Industry
  • Strategy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1398