بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد/ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اهمیت حساب‌جاری و عوامل مؤثر بر آن، یکی از پایه‌ای‌ترین مقدمات تجارت بین‌الملل است که همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. به‌طورکلی هدف اساسی اقتصاد هر کشور رشد و توسعه پایدار به مفهوم تعادل داخلی و خارجی است، بنابراین با در نظر گرفتن تأثیر متقابل بخش داخلی و خارجی، هرگونه سیاست اقتصادی باید با توجه به این ارتباط متقابل اتخاذ گردد. با توجه به اهمیت تراز حساب‌جاری در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال و نیز در فرایند رشد و انباشت سرمایه، کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته سیاست و استراتژی مختلفی برای مقابله با محدودیت حساب‌جاری برگزیده‌اند. هدف این مطالعه بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری نفتی ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) در بازه زمانی (1395-1357) می‌باشد. متغیرهایی که در این مقاله برای برآورد مدل استفاده‌شده است شامل تراز حساب‌جاری با لحاظ اثر نفت، ضریب جینی به‌عنوان شاخص برآورد کننده نابرابری درآمد و رشد اقتصادی با لحاظ اثر نفت می‌باشد. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش در طی دوره موردبررسی نشان می‌دهد که شوک مثبت بهبود نابرابری درآمدی با واکنشی منفی تراز حساب‌جاری و شوک مثبت بهبود رشد اقتصادی با واکنش مثبت تراز حساب‌جاری مواجه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Inequality of Income and Economic Growth on the Balance Current Account, A Vector Auto Regression (VAR) model for Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Khodabakhshi 1
  • Borzou Zohrevand 2
1 Faculty member/ Economics Dept, Bu Ali Sin University
2 Master of Economics/ Bu Ali Sina University
چکیده [English]

The importance of accounting and the factors affecting it is one of the most important elements of international trade, which has always been the concern of economists. In general, the main objective of each country's economy is sustainable development, in the sense of internal and external equilibrium. Therefore, given the interplay between the internal and external sectors, any economic policy should be taken in conjunction with this relationship. Given the importance of accounting equilibrium in determining the level of national income and employment, as well as in the process of growth and accumulation of capital, developed and developed countries have chosen a different policy and strategy to deal with the limitations of billing.The purpose of this study was to investigate the effect of income inequality and Economic Growth on the balance Current Account (With oil) Iran using VAR and Direct Response Functions (IRF) and analysis of variance (VD) over time (1979-2016). The variables used in this paper to estimate the model include the balance Current Account Iranian oil, with the Gini coefficient as the indicator of the inequality of income and Economic growth at constant prices. The results of the research findings during the review period show that the positive shock to improving the income inequality with a negative balance in Iran's current oil account and the positive shock of increasing economic growth with its positive reaction is facing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Current Account
  • Inequality of income
  • economic growth
  • Model (VAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 11 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1397