نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

سیاست تقسیم سود از جمله سیاست‌های مالی مهم شرکت‌هاست که به دلیل اثرگذاری آن بر خط‌مشیهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه محققین بوده است. نوع سیاست تقسیم سود از یکسو به وضعیت عملکرد شرکت و ویژگی‌های مالی و از سوی دیگر به قوانین حاکم بر بازار سرمایه و ویژگی‌های حاکمیتی شرکت‌ها مربوط است که در این میان جایگاه و توان یک شرکت در تاثیرگذاری بر بازار صنعت از جمله عوامل مهم قلمداد می‌شود. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین تمرکز و قدرت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1389 تا 1394 است. در این تحقیق از شاخص تعدیل شده لرنر، برای سنجش قدرت بازار و از شاخص هرفیندال هیریشمن بعنوان معیار تمرکز بازار استفاده شده‌ و تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش بر اساس روش داده‌های تابلویی و آزمون‌ مدل‌های رگرسیون لجستیک و چند متغیره انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری میان قدرت و تمرکز بازار محصول و تصمیم به تقسیم سود شرکت‌ها وجود دارد. همچنین رابطه بین قدرت و تمرکز بازار محصول و نسبت سود تقسیمی نیز معنادار است. این بدان معنی است که با افزایش قدرت و تمرکز بازار محصول، تمایل شرکت‌ها به تقسیم سود نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Relation of Market Concentration and Power with Dividend Policy of Listed Companies in Tehran Stoch Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdorreza Asadi 1
  • Ahmad Zendehdel 2
  • Rozita Kheirkhah 1

1 Department of Management, Faculty of human science, Islamic Azad University, Neyshabur Branch

2 Department of Mathematics, Faculty of Science, Islamic Azad University, Neyshabur Branch

چکیده [English]

Dividend policy is one of the most important firms’ fiscal policies that is considered by researchers due to affecting on financing and investing policy. The type of dividend policy in one side is related to firms’ performance and financial caractiristics and on the other side to capital market regulations and corporate governance, in which firms’ ability to affect industry market is an important factor. So present research approaches to investigate relationship between market concentration and power with firms’ dividend policy in Tehran Stock Exchange over the period of 2010 to 2015. In the study, Lerner adjusted index, as a measure of market power and Herfindahl-Hirschman index, for measuring of market concentration are used. Analysis of the panel data structure and testing of logistic and multiple regression models have been carried out. The findings indicate significant positive relationship between market concentration and power with payout decisions. On the other hand, the relationship between market power and concentration with dividend payout ratio are statisticaly significant as well. That means increasing in market power and concentration lead to increase firms’ tendency of dividend policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market concentration
  • Market Power
  • Market competition
  • Dividend policy
  • Dividend payout ratio