اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران

3 دانشیار اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران

4 دانشیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران با بهره‌گیری از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی است. از این رو، یک مدل استاندارد کینزی جدید با لحاظ عامل‌های زن و مرد در بخش خانوار، کار در بازار کار با دستمزد و کار خانگی بدون دستمزد و رفتار تبعیض‌آمیز بنگاه‌ها در بازار کار برای دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان می‌دهند در وضعیت یکنواخت، تبعیض جنسیتی در بازار کار باعث می‌شود زنان نسبت به مردان بطور ناکارا بیشتر در کارهای خانگی بدون دستمزد و کمتر در بازار کار با دستمزد مشغول به کار باشند. این ناکارایی در تخصیص زمان کار بین زنان و مردان علاوه بر ایجاد شکاف جنسیتی دستمزد باعث می‌شود دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و رفاه خانوارها در مقایسه با شرایط عدم تبعیض کاهش یابد. نتایج حاصل از شبیهسازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل در برابر شوک سیاست پولی انبساطی نشان می‌دهند در شرایط تبعیض افزایش دستمزد زنان و مردان، مصرف، تولید و تورم نسبت به شرایط عدم تبعیض کمتر است. همچنین نتایج نشان می‌دهند در اثر بروز شوک مثبت تکنولوژی افزایش دستمزد زنان و مردان، مصرف و تولید نسبت به شرایط عدم تبعیض کمتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Macroeconomic Effects of Gender Discrimination in the Iranian Labor Market: DSGE Model

نویسندگان [English]

 • Heidar Zobeidi 1
 • Karim Emami 2
 • Teymor Mohammadi 3
 • Farhad Ghaffari 4
1 Ph.D. Candidate in Economics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
2 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
3 Associate Professor of Economics, Allameh Tabatabai University
4 Associate Professor of Economics, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the macroeconomic effects of gender discrimination against women in the Iranian labor market using the (DSGE) approach. By taking some characteristics into account, we extended the new Keynesian standard model that consists of three sections: households, firms and a monetary authority and parameterized it for the period 2008-2019. The results show that in the steady state, the gender discrimination causes women work more inefficiently in unpaid household work and less in the paid labor market than men. This inefficient working time allocation between women and men leads to a discrimination-induced gender wage gap, lower wage for women and men, lower consumption, output and welfare in comparison with non- discriminatory environment. The analysis of the impulse response function of model variables regarding the expansionary monetary policy shock shows that in the gender discriminatory environment, the increase in wages of women and men, consumption, output and inflation is less than the non-discriminatory environment. Moreover, due to the positive shock of technology, the increase of wages of women and men, consumption and output is less in comparison with non-discriminatory environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender Discrimination
 • labor market
 • Monetary policy
 • technology
 • DSGE Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 06 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400