تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم قضائی

چکیده

نظام ثبت شرکتها به عنوان تنها نهاد تخصصی در حوزه ی اطلاعات شرکتهای تجارتی دارای کاکردی دوگانه در ثبت اطلاعات است.در حوزه ی اطلاعات هویتی غایت نظام مذکور ارائه ی قطعیتی لایتغیر نسبت به هویت شرکتهاست در حالیکه در حوزه ی اطلاعات وضعیتی، برقراری تقارن اطلاعاتی مورد هدف قرار گرفته است. نظام های ثبت شرکتها در تحقق این اهداف روش یکسانی را اعمال ننموده اند؛ بطوری که در حوزه ی اطلاعات هویتی الگوهای وحدت ظاهر و تعدد ظاهر را ایجاد نموده اند و در خصوص اطلاعات وضعیتی روشهای واسطه گرا و تعامل گرا را به منصه ی ظهور رسانده اند.این پژوهش با مطالعه تطبیقی و بر مبنای تحلیل اقتصادی به این نتیجه رسیده که برای تحقق اهداف مذکور ، در حوزه ی اطلاعات هویتی، «الگوی وحدت ظاهر» و در حوزه ی اطلاعات وضعیتی، «الگوی واسطه محور»، الگوی ثبتی کارآمد بوده و می توانند هدف از ثبت این نوع اطلاعات را تامین کنند و بر همین اساس پیشنهاداتی در جهت وضع قوانین در حوزه ثبت شرکتهای ایران ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis legal purpose of “Identity” and “Status” companies information registration Systems and its impact on selection of efficient system

نویسندگان [English]

 • Nasrin Tabatabai Hesari 1
 • soroush Safizade 2
1 University of Tehran
2 judicial sciences university
چکیده [English]

Companies registration system as the only specialized entity in the field of companies information has the dual function on registering information. In the domain of identity information,provide an unchangeable certainty of corporate identity,is the aim of the system; while in the field of status information, establishment of information symmetry has been targeted by the system. Comoanies registration systems have not applied the same approach in achieving these goals, as they have created Monism and Dsualism systems in the field of identity and regarding the status information, the Intermediary and Interactionist systems have emerged. In this study,based on economic analysis, we concluded that,in order to achieve these goals,the Monism system in the field of identity information, and Intermediatory system in the context of status information, are identified as efficient systems and on the basis of this, suggestions have been made for the establishment of laws in the field of Companies registration of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Companies registration"
 • "Identity information"
 • "Status information"
 • "rust building"
 • "Information Symmetry"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400