لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران. ایران.

چکیده

هر چند لکس مرکاتوریا به عنوان یکی از مهم ترین گزینه ها برای اداره قراردادهای منعقده در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود با این وجود زمانی می توان اداره قراردادهای بین المللی را به آن واگذار کرد که در مقایسه با نظام های حقوقی ملی و از جمله قواعد حل تعارض، توانایی بیشتری برای برآورده کردن نیازهای جامعه بازرگانان داشته باشد. از این جهت انتخاب لکس مرکاتوریا در صورتی می تواند مقدم بر انتخاب قوانین ملی باشد که در عمل بتواند کارایی بیشتری را برای بازرگانان به همراه داشته باشد و سبب تسهیل و ترویج قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی و متعاقب آن رونق یافتن بازارهای بین المللی و افزایش سطح رفاه اجتماعی گردد. در این پژوهش با توجه به معیارهایی مانند کاهش هزینه و با توجه به اهداف اقتصادی ترسیم شده برای حقوق قراردادها، به تحلیل لکس مرکاتوریا پرداخته ایم. مطالب ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که لکس مرکاتوریا برای بازرگانان، گزینه مناسب تری در قلمرو بازرگانی بین المللی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lex Mercatoria An efficient law for businessmen

نویسندگان [English]

 • Mohammad Karimi 1
 • Javad Kashani 2
 • Mohsen Mohebi 3
 • Dawood Nasiran 4
1 Ph.D. Student, Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
2 Associate Professor of Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Public and International Law, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Although Lex Mercatoria is considered one of the most important options for handling contracts in international trade territory, it can still be delegated to international contract offices when compared to national legal systems, including Conflict resolution rules have a greater ability to meet the needs of the business community. Therefore, the choice of Lex Mercatoria can be preceded by the choice of national laws, which in practice can be more effective for traders, facilitating and promoting contracts concluded in international trade, thereby boosting international markets and increasing The level of social welfare. In this study, we analyze Lex Mercatoria based on criteria such as cost reduction and economic goals outlined for contract rights. The material presented in this article shows that Lex Mercatoria is a more appropriate option for traders in the international business domain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lex Mercatoria
 • Economic Analysis of Rights
 • Reasonable Choice
 • transaction cost

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 25 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400