تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی میانه، میانه، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واخد میانه، میانه، ایران

چکیده

گردشگری از متنوع ترین و بزرگترین صنایع جهان و مهم ترین منبع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی در بسیاری از کشورها است. بنابراین، بررسی تعیین کننده های توسعه گردشگری در مباحث اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر انواع سرمایه شامل سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی بر توسعه صنعت گردشگری در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته و نوظهور طی دوره 2017-2007 بپردازد. نتایج مدل برآوردی تحقیق نشان داد، 1 درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 063/0، 181/0، 052/0، 089/0، 128/0 و 066/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب درحال توسعه از محل گردشگری بین المللی می گردد. همچنین، 1 درصد افزایش انباشت سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، مالی، نوآوری و سرمایه مستقیم خارجی به ترتیب موجب افزایش 113/0، 104/0، 080/0، 055/0، 091/0و 118/0 درصدی درآمد کشورهای منتخب توسعه یافته و نوظهور از محل گردشگری بین المللی می-گردد. به علاوه، تأثیر متغیرهای کنترلی جهانی شدن، ثبات سیاسی و نرخ ارز واقعی بر توسعه صنعت گردشگری در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Types of Capital on the Development of the Tourism Industry in Selected Countries of the World

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Mir Ali Akbar Azad Akhbari 2
 • Davood Haghkhah 3
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University
2 Ph.D Student in Economics, Islamic Azad University, Mianeh Branch, Mianeh, Iran,
3 Assistant Professor of Government Management, Islamic Azad University, Mianeh Branch, Mianeh, Iran
چکیده [English]

The tourism industry is one of the largest and most diversified industries in the world, and is the most important source of income and job creation in many countries. Therefore, estimating the determinants of tourism development is important in economic Studies. In this regard, the present study tried with using panel data and generalized moment method to investigate the impact of capital types including natural capital, physical capital, human capital, financial capital, innovation and foreign direct capital on the development of tourism industry in two groups of selected countries of developing and developed and emerging during the period 2007-2017. The results of the estimation model showed that 1% increase in accumulation of natural capital, physical capital, human capital, financial capital, innovation and foreign direct capital the respectively increases the 0.063%, 0.181%, 0.052%, 0.089%, 0.128% and 0.066% international tourism revenue in developing selected countries. Also, 1% increase in accumulation of natural capital, physical capital, human capital, financial capital, innovation and foreign direct capital the respectively increases the 0.113%, 0.104%, 0.080%, 0.055%, 0.091% and 0.118% of international tourism revenue in developed and emerging selected countries.In addition, the effect of control variables including globalization, political stability and real exchange rate on the development of tourism industry in both groups of countries are positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism Industry
 • Types of Capital
 • Globalization
 • Exchange Rate

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 16 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 اسفند 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 فروردین 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400