تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

یکی از مهمترین و بنیادی ترین موضوعات قابل تامل از گذشته تا به الان، مهاجرت نخبگان از کشورهای درحال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته است. امروزه با وجود اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش که به طور فزاینده بر مهارتهای علم و فناوری استوار است، موضوع جذب نخبگان جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان حیاتی تر نیز شده است. به عبارت دیگر نیروی انسانی متخصص و باانگیزه عامل مؤثری در رشد وتوسعه اقتصادی، پر کردن شکاف فناوری و تغییر اقتصاد منابع محور و سرمایه محور به اقتصاد دانش محور است. لذا مهاجرت تحصیلکردگان و متخصصین از کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق میدهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیقتر می کند. یکی از موضوعاتی که می تواند بر مهاجرت نخبگان از کشورهای درحال توسعه تأثیر داشته باشد، کارآفرینی است زیرا با افزایش کارآفرینی تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیلکرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2009-2016 با رهیافت پانل دیتا است. یافته های مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار کارافرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین براساس یافته ها، شاهد تأثیر مثبت و معنی دار شاخص جهانی شدن و شاخص شکاف رفاهی با مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه بوده و متغیر ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت نیز تأثیر منفی و معنی دار بر مهاجرت نخبگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurship on the Brain Drain in the Selected Countries of the MENA Region

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hoda Bonyadi 2
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University
2 M. A in Economics, Faculty of Economics & Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

One of the most important and fundamental issues for decades is Brain Drain from developing counties to developed countries. Today, this issue has become even more important, with a knowledge-based economy that increasingly focuses on science and technology development. In other words, specialists and motivated professionals are effective factors in economic growth and development, filling the technology gap and shifting resource-based economy and capital-based economy to knowledge-based economy. Therefore, the migration of educators and professionals from developing countries to developed contries leads the country to underdevelopment and widens its gap with developed countries. One of the issues that can affect the brain drain from developing countries is Entrepreneurship beacause with the increase in Entrepreneurship, the demand for educators and Professionals increases and it prevents the elite from leaving the country. the purpose of this study was to investigate the effect of entrepreneurship on the brain drain from the selected countries of the MENA to the United States during the 2009-2016 with the panel data approach. The findings of the study indicate a positive and significant impact of entrepreneurship on brain drain in selected countries of the MENA region. The results also showed that there is a positive and significant effect of globalization index and welfare gap index on brain drain in the studied countries. Also the political stability and lack of violence has a negative and significant effect on brian drain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • Entrepreneurship
  • Globalization
  • stability

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
  • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 02 دی 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400