تعداد مقالات: 434

153. بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 83-112

ابراهیم علی رازینی؛ فائقه شاهانی؛ هدیه وجدانی‌طهرانی


158. طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو)

دوره 23، شماره 90، فروردین 1398، صفحه 85-114

مهران ابراهیمی؛ عادل آذر؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم


159. قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 87-114

محمود باقری؛ بهنام غفاری فارسانی


160. بررسی تاثیر سبک و مقیاس ورود به بازار بر سودآوری شرکت‌ها در صنایع غذایی و شیمیایی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 87-103

بهمن حاجی‌پور؛ رسول غلام‌زاده


161. تدابیر مرزی در حمایت از حقوق مالکیت فکری

دوره 15، شماره 57، اسفند 1389، صفحه 87-113

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


162. بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت

دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 87-109

رضا نجارزاده؛ الهام مهدوی راسخ


166. تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه

دوره 23، شماره 89، دی 1397، صفحه 89-122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هانیه ارغند


167. حمایت از حقوق مالکیت فکری در قالب تعاملات بین‌بخشی

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 91-122

حسین نوروزی؛ شهرام وصفی‌اسفستانی؛ یحیی فتحی؛ امیرهوشنگ فتحی‌زاده


171. اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 93-124

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ سارا ساری‌گل


172. نقد رویه قضایی در حمایت از علامت تجاری

دوره 20، شماره 79، شهریور 1395، صفحه 93-120

شادی کسنوی


174. ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه

دوره 18، شماره 71، شهریور 1393، صفحه 95-118

علی‌نقی مشایخی؛ عادل آذر؛ ابوذر زنگویی‌نژاد


175. پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 95-122

جاوید بهرامی؛ یوسف حسن‌پورکارسالاری